Toyama Straßenbahn・富山路面電車

Straßenbahn ・路面電車

 

7012 Toyama Bf – 09.08.2018
7015 Minamitoyama Bf – 09.08.2018
7015 Toyama Bf – 09.08.2018
7016 Toyama Bf – 08.08.2018
7016 Toyama Bf – 09.08.2018
7016 Toyama Bf – 09.08.2018
7018 Aramachi – 09.08.2018
7018 Toyama Bf – 09.08.2018
7018 Toyama Bf – 09.08.2018
7019 Betriebshof – 09.08.2018
7020 Shintomimachi – 07.08.2018
7020 Betriebshof – 09.08.2018
7021 Betriebshof – 09.08.2018
7023 Toyama Bf – 09.08.2018
8001 Toyama Bf – 09.08.2018
8001 Toyama Bf – 09.08.2018
8001 Toyama Bf – 09.08.2018
8003 Toyama Bf – 09.08.2018
8004 Toyama Bf – 09.08.2018
8004 Toyama Bf – 09.08.2018
8005 Toyama Bf – 07.08.2018
9001 Toyama Bf – 09.08.2018
9002 Toyama Bf – 09.08.2018
T101 Betriebshof – 07.08.2018
T102 Aramachi – 09.08.2018
T104 – Toyama-Toyopetto-Honshamae – 09.08.2018
T104 – Toyama Bf – 09.08.2018