Variobahn

Straßenbahn – Vario 1. Serie 501-530 (Baujahr 2008-2011)
Straßenbahn – Vario 2. Serie 531-545 (Baujahr 2013-2015)
Straßenban – Vario 3. Serie 101-150 (Baujahr 2016-2022)